• Més de 350 ha/any de bosc gestionades

    Més informació
  • Més de 20.000 t/any d’estella forestal distribuïdes a Catalunya

    Més informació
  • Més de 22.000 t/any d’estella forestal exportada a Europa

    Més informació
  • Planta autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya a tractar més de 64.000 t/any

    Amb codi de gestor E-969.07 i codi de transportista T-2312

    Més informació

Serveis

  • Empresa

    Alameda Torrent és una empresa dedicada als treballs forestals i moviments de terres.
    També, a la producció, subministrament i comercialització d’estella forestal.

    Més informació
  • Treballs Forestals

    L’empresa és pionera en treballs de desbrossament i neteja forestal. Realitza tot tipus de serveis dins aquest àmbit.

    Més informació
  • Estella Forestal

    La nostra estella és certificada, l’obtenim a partir de fusta procedent de les neteges i aclarides, a boscos gestionats sosteniblement pertanyents a la demarcació de Girona.

    Més informació
  • Planta de gestió

    Oferim serveis per valoritzar residus de fusta, ja que som planta gestora de restes vegetals. Autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya.

    Més informació
  • Moviments de terres i excavacions

    Tenim una àmplia experiència en el sector i estem especialitzats dur a terme enderrocs, rebaixos i fonamentacions; explanacions i anivellaments; preparacions de terrenys en general, etc.

    Més informació
  • Obres realitzades

    Històric d’obres realitzades en els diferents àmbits de treball de l’empresa.

    Més informació
  • Medi Ambient

    La responsabilitat i compromís amb el medi ambient d’Alameda Torrent. Certificacions.

    Més informació

Cicle integral tancat

  • Treballs forestals amb posterior càrrega i transport de troncs

    A partir dels diferents treballs forestals obtenim la nostra matèria primera en l’elaboració de l’estella, la fusta,que és transportada cap a les nostres instal·lacions.

    Coneix tot el procés
  • Assecat i emmagatzematge

    Allà queda emmagatzemada i llesta pel seu procés d’assecatge natural.

    Coneix tot el procés
  • Trituració i controls

    Un cop seca, la fusta es tritura i es torna a emmagatzemar. Serà en aquest moment quan se li faran tots els controls necessaris per garantir la qualitat final del producte: l’estella.

    Coneix tot el procés
  • Distribució

    Finalment, una part de l’estella és emmagatzemada sota cobert per mantenir-la en les condicions òptimes, alhora que s’en garanteix un estoc continu. L’altre part passa a ser directament distribuïda als nostres clients.

    Coneix tot el procés
/