Obres realitzades

ACONDICIONAMENT DE CAMINS - Muntanya Seca (Palau Sator)

Les diferents obres a realtizar consisteixen en:

  • Excavació dels marges dels camins per tal d'augmentar la seva amplada.
  • Motoanivellament dels camins.
  • Pavimentació.
  • Execució de la xarxa de drenatge superficial.

 

Els camins en qüestió tenien una amplada mitjana de 3 metres que es troba sense pavimentar i envoltat de vegetació arbustiva que l'invaeïx.

Com que es tracta d'un camí que permet la connexió amb la resta de camins de la Muntanya Seca i el municipi s'ha de prioritzar el seu arrenjament i garantitzar el pas.

Altres obres realitzades