Moviments de terres

  • Inici
  • Moviments de terres

Moviments de terres i excavacions

Alameda Torrent S.L.U. també destaca pels serveis que ofereix en l’àmbit dels moviments de terra i les excavacions. Disposem de maquinària pròpia d’última generació i en contínua renovació, així com de camions de diferents capacitats per al transport de terres. Tenim una àmplia experiència en el sector i som especialistes en els següents àmbits.

  • Enderrocs, rebaixos i fonamentació
  • Explanacions i anivellaments
  • Preparacions de terrenys
  • Obertura de recs, rases i canalitzacions
  • Manteniments i obertures de camins
  • Obertura de foses, basses i piscines
  • Passos de fauna

Enderrocs, rebaixos i fonamentació

Actuem en enderrocs, demolicions d’estructures o edificis en mal estat o en desús. A més transportem i gestionem els residus materials i la runa sobrant.

Explanacions i anivellaments

Duem a terme anivellacions per a tot tipus de necessitats, utilitzant la maquinària més adequada en cada situació. Explanem tant espais públics com privats.

Preparacions de terrenys

Els treballs de preparació de terrenys són els primers que es fan dins d’una obra, per això és tant important executar-los correctament. A Alameda Torrent ens fem càrrec de totes aquestes tasques que poden incloure des de desbrossades del terreny a explanacions, anivellacions, realització de sub-bases i drenatge, aportació de materials, compactació etc.

Obertura de recs, rases i canalitzacions

Disposem de maquinaria específica per obrir recs, rases i canalitzacions en diferents tipus de terrenys.

Manteniments i obertures de camins

Amb els nostres mitjans arrangem i obrim nous camins forestals si és necessari, adaptant-los a les necessitats específiques requerides en cada cas.

Obertura de foses, basses i piscines

Fem excavacions de foses, basses i piscines amb la maquinària pertinent, adequant els pendents dels talussos, desbrossant i adequant la zona del voltant si s’escau.

Passos de fauna

Tenim experiència en la construcció de passos de fauna. Els passos de fauna són estructures multifuncionals construïdes en carreteres que permeten a la fauna travessar aquest tipus de vies sense perill. Habitualment es tracta de drenatges o passos inferiors o superiors que s’adapten per afavorir el seu ús per part dels animals.